Hizmetlerimiz

Gösterim: 6541
Mavi Yaka İş Yeri Hekimliği   Mavi Yaka İSG Uzmanlığı
Mevcut yasa ve yönetmelikler gereği iş yerleri iş yeri hekimi bulundurmak zorundadır. İşverenler bu zorunluluğu artık Bakanlıkça yetkilendirilmiş OSGB’ler den hizmet alımı olarak yerine getirebilmektedirler. Bu durumda bizde İş yeri Hekimliği hizmetini iş yerinizde mevzuatlara uygun olarak sunmaktayız.
 
Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları yürütmek. çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak ve çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden çalışanları korumak, iş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek, çalışma verimini arttırmak.
Mavi Yaka İş Yeri Hemşiresi   Mavi Yaka Risk Değerlendirmesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
MADDE 6 – (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;
a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanlarıarasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.
 

Risk Değerlendirmesi, Kontrol, Ölçüm ve Araştırma

MADDE 10 – (1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

İşletmelerde risk analizi yapılarak tehlikelerin sınıflandırılması, risklerin belirlenmesi ve derecelendirilmesi, sonrasında kabul edilebilir sınırlara çekilmesi hedeflenmektedir.

 

Mavi Yaka İlk Yardım Eğitimi

 

 

Mavi Yaka Mobil Sağlık Hizmetleri

22.05.2002 tarih ve 24762 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan İlk Yardım Yönetmeliği’ne göre tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen personel için uygun oranda sertifikalı İlk yardım eğitimi almış personel istihdamı zorunludur.    Akciğer grafisi, işitme testi, solunum fonksiyonu, kan, idrar tahlili vb. iş yerinizde mobil aracımızla yapılmaktadır.
Mavi Yaka İşe Giriş Muayene Raporu   Mavi Yaka Acil Durum ve Yangınla Mücadele

 

Raporu (Eski Ağır ve Tehlikeli İşte Çalışabilir Raporu)
MADDE 15 – (1) İşveren;
a) Çalışanların iş yerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:
İşe girişlerinde, İş değişikliğinde, İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde, İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile iş yerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

  

 

 

 

 

 

  Acil Durum Planları, Yangınla Mücadele ve İlk Yardım

MADDE 11 – (1) İşveren;
a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.

b) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar.

c) Acil durumlarla mücadele için iş yerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile iş yerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

d) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, iş yeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

 Mavi Yaka Ortam Ölçümleri   Mavi Yaka Priyodik Teknik Kontroller

MADDE 10 - Kontrol, ölçüm ve araştırma
(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.
Bu ölçümler: Gürültü, Isı, Hava Akım Hızı,, Aydınlatma, Titreşim, Radyasyon...

   

4857 sayılı İş Kanunu ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince işletmelerdeki Basınçlı Kapların (Hava Tankı, Kompresör,kalorifer kazanı, vb.) YILDA 1 KEZ, kaldırma ve iletme araçların (forklift, vinç, caraskal, lift, yük ve servis asansörleri vb.) 3 AYDA 1 KEZ, yetkili mühendislerce periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir.
Mavi Yaka OSGB bünyesindeki yetkili mühendislerce bu konuda hizmet vermektedir.

 Mavi Yaka Kalite Danışmanlığı    

Mavi Yaka OSGB olarak hizmet verdiğimiz Firmalara ISO 9001, TS ISO 16949, OHSAS 18001,ISO14001 Kalite Yönetim Sistemlerinin Uygulamalarında Danışmalık desteği vermekteyiz.